Bujutsu Sosei Internacional

1

Bujutsu Sosei – Saya no uchi

Share on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on FacebookEmail this to someone

Conjunto de técnicas de Bujutsu Sosei (Myata Ryu Iaido), Saya no uchi, realizadas por el Renshi Javier Monteagudo.

 

 

 

Deja un comentario